Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku
6 mins read

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku

Proces rozwodowy to jedno z ważniejszych i trudniejszych wydarzeń życiowych. Nawet wówczas, kiedy obie strony są w pełni zgodne co do rozwiązania małżeństwa oraz w zakresie podziału majątku (jeżeli mają wspólnotę majątkową) oraz opieki nad małoletnimi dziećmi (jeżeli są rodzicami takowych), same formalności mogą zająć sporo czasu.

Na pytanie o czas trwania procesu rozwodowego nie ma żadnej, pewnej i jednoznacznej odpowiedzi. Długość procedowania zależy od od wielu zmiennych, które często nie są przewidywalne. Są one bezpośrednio związane z terminami rozpraw sądowych, na które strony nie mają wpływu, lecz również na różnice zdań między samymi rozwodzącymi się małżonkami dotyczących kluczowych i istotnych z ich punktów widzenia stron uzgodnień.

Procedura rozwodowa

Procedura rozwodowa jest w miarę prosta:

Wniesienie pozwu do właściwego sądu okręgowego (wydział cywilny). Pozew należy skonstruować według określonego wzoru. Powinny znaleźć się w nim:
– data,
– adres sądu,
– dane powoda oraz osoby pozwanej (imiona i nazwiska, adresy korespondencyjne, numery PESEL),
– pisemna prośba (wniesienie) o rozwiązanie małżeństwa oraz podanie nazwy Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym małżeństwo zostało zawarte).

W tej części jest miejsce na oczekiwania, co do postępowania, np. ustalenie winy lub bez orzekania o winie, dotyczące ustalenia opieki nad małoletnimi (jeżeli nie jest ustalone), podziału majątku (jeżeli nie jest ustalone) i ewentualnych alimentów oraz podanie danych świadków.

– uzasadnienie – podać argumenty, które mają przekonać sąd do orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa,
– podpis.

Pozew należy wysłać w dwóch egzemplarzach, dołączyć akt zawarcia małżeństwa, ewentualnie akt(y) urodzenia małoletnich dzieci oraz wnieść opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Uwaga: jeżeli strony są zgodne co do rozwiązania małżeństwa, ustaliły między sobą wszelkie kwestie dotyczące finansów i opieki nad dziećmi, warto zawrzeć to w piśmie. Wówczas szansa na w miarę szybkie otrzymanie rozwodu są spore.

– Sąd ma obowiązek wysłać pozew do strony pozwanej oraz wzywa stronę pozwaną na udzielenie odpowiedzi na pozew. Strona pozwana ma na tę czynność 14 dni od daty otrzymania wezwania przez sąd.
– Po otrzymaniu odpowiedzi (jej brak jest uznaniem przez sąd zgodny na zawarte w pozwie wnioski strony powodowej) sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy.

Rozprawy rozwodowe – ich liczba jest nieograniczona. O ile w przypadkach, kiedy małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa i wzajemnych ustaleń sąd może rozwiązać małżeństwo już na pierwszej rozprawie, o tyle w przypadku braku wzajemnej zgody i wielu elementów spornych, może być potrzebne wiele kolejnych posiedzeń. Ich liczba ograniczona nie jest. Konieczne może być również wzywanie kolejnych świadków, a także bywa, że dochodzą nowe dowody w sprawach. Jeżeli w pozwie rozwodowym zawarty był również wniosek o podział majątku oraz ustalenie praw do opieki nad dzieckiem, alimentacji, należy liczyć się ze znacznym przedłużeniem całego procesu.

Zobacz także:

Termin pierwszej rozprawy

Czas oczekiwania przez sąd na pierwszą rozprawę wynosi od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. W ostatnich czasach może wynosić nawet więcej niż rok. Ewidentnie jednym z czynników, generujących takie kolejki w sądach powszechnych jest epidemia i okresowe zamknięcie sądów. Dodatkowo, w dużych miastach ten czas oczekiwania zawsze był dłuższy niż w miejscowościach mniejszych.

Terminy kolejnych rozpraw

Wyznaczanie przez sąd terminów kolejnych rozpraw podlega tym samym zasadom – są one uzależnione od terminarza posiedzeń w danym sądzie. Znane są przypadki, kiedy strony, w walce rozwodowej oraz kierując się potrzebą zemsty robią “na złość” stronie przeciwną i specjalnie wnoszą kolejne dowody oraz powołują kolejnych świadków, by przedłużać w ten sposób cały proces rozwodowy.

Ostatnia rozprawa sądowa w sądzie I instancji

Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami oraz przesłuchaniu wszystkich świadków sąd przesłuchuje małżonków. Na tej same są rozprawie może, lecz nie musi ogłosić rozwiązanie małżeństwa. Jeżeli tak się nie stanie, sąd wyznaczy odrębny termin ogłoszenia wyroku. Jest na to 14 dni.

Czy to już jest koniec?

Strony, które nie są zadowolone z ogłoszonego orzeczenia rozwodowego (np. o uznaniu lub nieuznaniu winy) mogą złożyć apelację. W sądzie apelacyjnym odbywa się tylko jedna rozprawa, lecz tu również czas oczekiwania na tę rozprawę może wynosić kilkanaście miesięcy. Czas otrzymania orzeczenia o rozwodzie od momentu złożenia pozwu w sądzie do ostatecznego orzeczenia nie jest więc w żaden sposób możliwy do nawet orientacyjnego oszacowania.

Czy prawnik jest potrzebny?

Zarówno pozew, jak też odpowiedź na niego można sporządzić samemu. Zawsze jednak warto zaangażować prawnika od rozwodów, który poprowadzi sprawę rozwodową. Im bardziej jest skomplikowana, tym bardziej profesjonalna pomoc jest potrzebna. W każdym mieście znajdują się kancelarie od rozwodów, w których prawnicy pomogą poruszać się w skomplikowanym świecie przepisów i wymagalnych formalności.